Μετατροπή Συντεταγμένων

Array
49,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Έκδοση 14 - Σεπτέμβριος 2023

ΕκτύπωσηEmail

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή συντεταγμένων από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο. Έχει την δυνατότητα να μετατρέπει συντεταγμένες που βρίσκονται σε αρχεία κειμένου πρακτικά οποιασδήποτε μορφής. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα απευθείας μετατροπής αρχείων DXF, ArcView Shapefile καθώς και αρχείων GTM Trackmaker.

Δυνατότητες

 • Μετατροπή συντεταγμένων από/προς πρακτικά οποιοδήποτε σύστημα.
 • Χρήση αρχείων κειμένου πρακτικά οποιασδήποτε μορφής.
 • Απευθείας μετατροπή αρχείων DXF, ArcView Shapefile καθώς και αρχείων GTM Trackmaker.
 • Γρήγορα πλήκτρα για την επιλογή των συνηθέστερων συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

Πρoβολές (από και προς μετατροπή)

 • Γεωδαιτική
 • GEOREF
 • Global Area Reference System (GARS)
 • Γεωκεντρική
 • Τοπική Καρτεσιανή
 • Military Grid Reference System (MGRS)
 • United States National Grid (USNG)
 • Παγκόσμια Εγκάρσια Μερκατορική (UTM)
 • Παγκόσμια Πολίκή Στερεογραφική (UPS)
 • Albers Κωνική Ίσης Έκτασης
 • Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή (S)
 • British National Grid (BNG)
 • Bonne
 • Cassini
 • Ισοκυλινδρική
 • Eckert IV (S) & Eckert VI (S)
 • Ισαπέχουσα κυλινδρική (S)
 • Γνωμονική (S)
 • Σύμμορφη κωνική Lambert (1 βασική παράλληλος)
 • Σύμμορφη κωνική Lambert (2 βασικές παράλληλοι)
 • Μερκατορική (Βασική Παράλληλος)
 • Μερκατορική (Συντελεστής Κλίμακας)
 • Κυλινδρική Miller
 • Mollweide (S)
 • Ney`s (Τροποποιημένη Σϋμμορφη Κωνική Lambert)
 • Κάνναβος Νέας Ζηλανδίας (NZMG)
 • Πλάγια Μερκατορική
 • Ορθογραφική
 • Πολική Στερεογραφική (Βασική Παράλληλος)
 • Πολική Στερεογραφική (Συντελεστής Κλίμακας)
 • Πολυκωνική
 • Ημιτονοειδής
 • Στερεογραφική (S)
 • Εγκάρσια ισοκυλινδρική
 • Εγκάρσια Μερκατορική
 • Van der Grinten
 • Σύστημα Αναφοράς F-16
 • ΕΓΣΑ (x,y)
 • ΕΓΣΑ (φ,λ)
 • Ελληνικό σύστημα Bessel (φ,δλ)
 • ΓΥΣ ED50 Ελλάδα (φ,λ)
 • ΓΥΣ ED50 Ελλάδα (x,y, ζώνη 4)
 • ΓΥΣ ED50 Ελλάδα (x,y, ζώνη 5)
 • Τριών μοιρών Ανατολική Ζώνη (ΥΠΕΧΩΔΕ) ΤΜ3
 • Τριών μοιρών Δυτική Ζώνη (ΥΠΕΧΩΔΕ) ΤΜ3
 • Τριών μοιρών Κεντρική Ζώνη (ΥΠΕΧΩΔΕ) ΤΜ3
 • HATT Πλάγια Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή
© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.