Θέματα χρήσης προγραμμάτων TechnoLogismiki Works

Τα προγράμματα δεν βλέπουν mapped network drives σε Windows 10 ή 11.

Μπορείτε να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις στο Registry των Windows:

  1. Click Start, type regedit in the Start programs and files box, and then press ENTER.
  2. Locate and then right-click the registry subkey HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.
  3. Point to New, and then click DWORD Value.
  4. Type EnableLinkedConnections, and then press ENTER.
  5. Right-click EnableLinkedConnections, and then click Modify.
  6. In the Value data box, type 1, and then click OK.
  7. Exit Registry Editor, and then restart the computer.

Το πρόγραμμα Τεύχη Δημοπράτησης δεν παράγει μερικά από τα τεύχη. Τι φταίει;

Για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος Τεύχη Δημοπράτησης, απαιτείται η χρήση της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Word (έκδοση τουλάχιστον 2003 ή νεότερη). Θα πρέπει να αναζητήσετε και να εγκαταστήσετε τα τελευταία Service Packs της Microsoft για το Word που χρησιμοποιείτε.


Αμοιβές Μελετών: Πως αλλάζει ο δείκτης τιμών καταναλωτή;

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή μπορεί να αλλάξει ανά μελέτη ή για όλες τις μελέτες. Στη συνέχεια του παρόντος άρθρου θα επιλεγεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το έτος 2006, που ισούται με 1.036. Για να προσθέσετε ένα νέο δείκτη τιμών καταναλωτή (π.χ. για το έτος 2007), παρακαλούμε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος.

Για να επιλεγεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή του έτους 2006:

  • Από το μενού Δεδομένα επιλέγονται τα Γενικά Δεδομένα.
  • Επιλέγεται από τη λίστα έτος υπολογισμών το έτος 2006.
  • Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει θα χρησιμοποιηθεί στη μελέτη ο δείκτης τιμών καταναλωτή του έτους 2006.

Δίκτυα Αποχέτευσης: Πώς εισάγεται η γραμμή σκάμματος στο δίκτυο;

Για να εισάγετε τη γραμμή σκάμματος στο δίκτυο αρκεί να εισαχθούν τα πάχη των αγωγών και τα πάχη των υποστρωμάτων ανά χρησιμοποιούμενη διατομή.

Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τις Προδιαγραφές Αγωγών, που βρίσκεται στο μενού Εργαλεία. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε διατομή που χρησιμοποιείται πρέπει να δημιουργηθεί μια προδιαγραφή, η οποία θα περιέχει πληροφορίες για το πάχος της και για το πάχος του υποστρώματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να εισαχθεί μια προδιαγραφή αγωγών στο δίκτυο, υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος ή την online βοήθεια.


Τι είναι το λάθος συνέχειας στα Δίκτυα Αποχέτευσης;

Κατά την επίλυση ενός δικτύου αποχέτευσης, ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει για λάθος συνέχειας. Αυτό το μήνυμα έχει να κάνει με το πόσο σταθερή είναι η ροή σε ένα δίκτυο και το πόσο επιρρεπής είναι αυτή σε τυχόν μικροαλλαγές. Δεν πρόκειται για σφάλμα στην εισαγωγή των δεδομένων ή στην επίλυση και μπορεί να αγνοηθεί.


© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.