Τελευταίες Αναβαθμίσεις

Όλες οι παρακάτω αναφερόμενες αναβαθμίσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις είναι διαθέσιμες μέσω Live Update κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής κάθε προϊόντος.

 • Απρίλιος 2024
  • Ποτάμια Ροή 2024: Υπολογισμός "μέγιστων τιμών" ως ξεχωριστή χρονική στιγμή στα αποτελέσματα. (15/04/2024)
  • Ποτάμια Ροή 2024: Παραγωγή πίνακα συντεταγμένων γραμμής πλημμύρας στην εξαγωγή οριζοντιογραφίας σε DXF. (15/04/2024)
  • Αμοιβές Μελετών 2024: Εισαγωγή νέου ΤΚ. (07/04/2024)
 • Μάρτιος 2024
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2024: Βελτίωση στην εμφάνιση των αριθμητικών αποτελεσμάτων. (11/03/2024)
  • Φρεάτια Υδροσυλλογής 2024: Προσθήκη της δυνατότητα μηδενισμού απομένουσας παροχής όταν είναι πολύ μεγάλο το μήκος του στομίου (υπερδιαστασιολόγηση) (11/03/2024)
 • Φεβρουάριος 2024
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2024: Δραματικά βελτιωμένη ταχύτατη αναζήτηση άρθρων, με πολλαπλούς όρους αναζήτησης (χωριζόμενους με απλό κενό), ακριβείς αναζητήσεις όρων ανάμεσα σε εισαγωγικά (") και ταξινόμηση ώστε οι πιο σχετικές εγγραφές να φαίνονται πρώτες. (28/02/2024)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2024: Ξεχωριστή προμέτρηση για βαθιές εκσκαφές. (14/02/2024)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2024: Ξεχωριστή προμέτρηση για βαθιές εκσκαφές. (12/02/2024)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2024: Νέο εργαλείο. Ευθυγράμμιση κόμβων οριζοντιογραφικά. (06/02/2024)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2024: Νέο εργαλείο. Ευθυγράμμιση κόμβων οριζοντιογραφικά. (04/02/2024)
 • Ιανουάριος 2024
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2024: Βελτίωση του εργαλείου που θέτει τα υψόμετρα άξονα των αγωγών. (29/01/2024)
  • Μοντέλο Εδάφους 2024: Νέα μέθοδος υπολογισμού υψομέτρων από δορυφόρο με βάση το δικό σας Google API key. (26/01/2024)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2024, Δίκτυα Αποχέτευσης 2024: Νέα μέθοδος υπολογισμού υψομέτρων από δορυφόρο με βάση το δικό σας Google API key. (24/01/2024)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2024: Προσθήκη στήλης κλίσης άξονα στις μηκοτομές. (22/01/2024)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2024, Δίκτυα Αποχέτευσης 2024: Μετατροπή σημείων στο υπόβαθρο από DXF σε σύμβολο κύκλου με υψόμετρο, αν αυτό είναι διαθέσιμο. Ρύθμιση δεκαδικών στις διαστάσεις των διατομών. (05/01/2024)
 • Δεκέμβριος 2023
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2024, Σχεδιαστής Μηκοτομών 2024: Βελτίωση σχεδίασης σε συμβολές τρίτων αγωγών (ελλειπτικές διατομές, ωοειδείς διατομές). (04/12/2023)
 • Νοέμβριος 2023
  • TLSolver 2024.1: Υπολογισμός σταθμισμένων τιμών παραμέτρων και χρήση νέου τύπου όμβριας καμπύλης σύμφωνα την επικαιροποιημένη μεθοδολογία του Υπουργείου (22/9/2023). (14/11/2023)
  • Ποτάμια Ροή 2024, Δίκτυα Αποχέτευσης 2024, Δίκτυα Ύδρευσης 2024, Πλημμύρες Σχεδιασμού 2024, Φρεάτια Υδροσυλλογής 2024: Εισαγωγή όμβριων καμπυλών με βάση τη νέα οδηγία του Υπουργείου (22/09/2023). (12/11/2023)
 • Οκτώβριος 2023
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2024: Περισσότερες επιλογές στις παροχές κατά Clement. (23/10/2023)
  • Ποτάμια Ροή 2024, Δίκτυα Αποχέτευσης 2024, Δίκτυα Ύδρευσης 2024: Αύξηση ελάχιστου μεγέθους συμβόλου στο CAD. (6/10/2023)
 • Σεπτέμβριος 2023
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2024: Διόρθωση αρχείων. (27/09/2023)
  • Όλα τα προγράμματα: Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 2024. (20/09/2023)
 • Ιούλιος 2023
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2023: Σημαντική βελτίωση στην εισαγωγή των δεδομένων με συνολικό πίνακα εισαγωγής επιφανειών εξυπηρέτησης ακαθάρτων και πληθυσμού για τα ακάθαρτα, με δυνατότητα αντιγραφής/επικόλλησης από πίνακες στο clipboard. (18/07/2023)
  • Μοντέλο εδάφους 2023: Μικροδιόρθωση στο περιβάλλον εργασίας. (14/07/2023)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2023: Σημαντική βελτίωση στην εισαγωγή των δεδομένων με συνολικό πίνακα εισαγωγής επιφανειών απορροής, με δυνατότητα αντιγραφής/επικόλλησης από πίνακες στο clipboard. (10/07/2023)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2023, Δίκτυα Ύδρευσης 2023, Ποτάμια Ροή 2023: Βελτίωση στην αντιγραφή/επικόλληση από πίνακες στο clipboard (μη επεξεργάσιμα κελιά, unicode χαρακτήρες). (07/07/2023)
 • Ιούνιος 2023
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2023: Διόρθωση στον υπολογισμό διαδρομών προς αντιπληγματικό έλεγχο. (21/06/2023)
 • Μάιος 2023
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2023: Διόρθωση στον πίνακα απευθείας παροχών. (29/05/2023)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2023: Διόρθωση στην εισαγωγή/εξαγωγή αρχείου προδιαγραφών αγωγών. (29/05/2023)
  • Ποτάμια ροή 2023 και Δίκτυα Αποχέτευσης 2023: Διόρθωση τεύχους υπολογισμών. (18/05/2023)
  • Ποτάμια ροή 2023: Νέο εργαλείο: πίνακας εισροών. (03/05/2023)
 • Απρίλιος 2023
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2023: Βελτίωση των εντύπων ώστε να είναι συμβατά με το ΕΣΗΔΗΣ. (07/04/2023)

 • Δεκέμβριος 2022
  • Νέο πρόγραμμα: TLSolver. (08/12/2022)
 • Οκτώβριος 2022
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2023, Δίκτυα Αποχέτευσης 2023: Βελτίωση της εισαγωγής δεδομένων από DXF. (23/10/2022)
 • Σεπτέμβριος 2022
  • Όλα τα προγράμματα: Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 2023. (20/09/2022)
 • Ιούνιος 2022
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (27/06/2022)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2022: Βελτίωση αυτόματου εργαλείου ελέγχου (υψόμετρα κόμβων). (03/06/2022)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2022, Δίκτυα Αποχέτευσης 2022: Βελτίωση αυτόματου εργαλείου ελέγχου προς εντοπισμό ασύνδετων κόμβων. (01/06/2022)
 • Μάιος 2022
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2022, Δίκτυα Αποχέτευσης 2022, Ποτάμια Ροή 2022: Εισαγωγή εικόνων JPG, PNG στο υπόβαθρο. (17/05/2022)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (09/05/2022)
 • Απρίλιος 2022
  • Αμοιβές μελετών 2022: Νέος συντελεστής τκ για το έτος 2022. (13/04/2021)
 • Μάρτιος 2022
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (15/03/2022)
 • Ιανουάριος 2022
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2022: Βελτίωση του εργαλείου ελέγχου του μοντέλου που πλέον περιλαμβάνει και την συνδεσμολογία των βαλβίδων. (17/01/2022)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2022: Ενσωμάτωση νέων διακηρύξεων με βέλτιστη και με χαμηλότερη τιμή, τύπου Α και Β. (03/01/2022)

 • Δεκέμβριος 2021
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2022: Ενσωμάτωση της τελευταίας έκδοσης υπολογιστικού πυρήνα EPANET. (23/12/2021)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2022: Ενσωμάτωση της τελευταίας έκδοσης υπολογιστικού πυρήνα SWMM. (23/12/2021)
 • Οκτώβριος 2021
 • Δίκτυα Ύδρευσης 2022: Βελτιώσεις στο εργαλείο εκτίμησης πληθυσμού. (04/10/2021)
 • Δίκτυα Αποχέτευσης 2022: Βελτιώσεις στο εργαλείο εκτίμησης πληθυσμού. (04/10/2021)
 • Μάιος 2021
  • Ποτάμια ροή 2021: Βελτίωση εξαγωγής διατομών σε DXF. (25/05/2021)
 • Απρίλιος 2021
  • Αμοιβές μελετών 2021: Τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανίζονται και ανά κατηγορία μελέτης. (22/04/2021)
  • Αμοιβές μελετών 2021: Προσθήκη αμοιβών δασικής οδοποιίας. (13/04/2021)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2021: Μικρές βελτιώσεις. (12/04/2021)
  • Μοντέλο εδάφους 2021: Μπορεί να διαβάσει σημεία από κείμενο. (12/04/2021)
  • Αμοιβές μελετών 2021: Νέος συντελεστής τκ για το έτος 2021. (12/04/2021)
 • Μάρτιος 2021
  • Χαρακτηριστικό κύμα 2021: Διόρθωση προβλήματος κατά τον υπολογισμό του αναπτύγματος (30/03/2021)
  • Αμοιβές μελετών 2021: Μικρές βελτιώσεις (08/03/2021)
 • Ιανουάριος 2021
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2021: Διόρθωση προβλήματος σχετικού με την σχεδίαση πιεζομετρικής γραμμής σε μηκοτομή σε DXF. (16/01/2021)

 • Σεπτέμβριος 2020
  • Τεύχη δημοπράτησης 2021: Προσθήκη ΦΠΑ 17%. (21/09/2020)
  • Αμοιβές μελετών 2021: Βελτίωση διαχείρισης άρθρων. (11/09/2020)
  • Προσομοίωση Ταμιευτήρα 2020: Διόρθωση προβλήματος αναγραφής αποτελεσμάτων. (07/09/2020)
 • Ιούνιος 2020
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 2.02 beta. (26/06/2020)
 • Μάιος 2020
  • Ποτάμια Ροή 2020: Βελτίωση χρωμάτων στην οριζοντιογραφία. (21/05/2020)
 • Μάρτιος 2020
  • Ποτάμια Ροή 2020: Προσθήκη πεδίων στις ιδιότητες των διατομών. Βελτίωση τεύχους υπολογισμών. (19/03/2020)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (18/03/2020)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2020: Εισαγωγή όμβριας καμπύλης με την μορφή που δίνεται από το ΥΠΕΝ. (11/03/2020)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2020: Εισαγωγή όμβριας καμπύλης με την μορφή που δίνεται από το ΥΠΕΝ. (11/03/2020)
  • Ποτάμια Ροή 2020: Εισαγωγή όμβριας καμπύλης με την μορφή που δίνεται από το ΥΠΕΝ. (11/03/2020)
  • Πλημμύρες Σχεδιασμού 2020: Εισαγωγή όμβριας καμπύλης με την μορφή που δίνεται από το ΥΠΕΝ. (11/03/2020)
 • Φεβρουάριος 2020
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 2.01 beta. (29/02/2020)
 • Ιανουάριος 2020
  • Διαξονική κάμψη 2020: Διόρθωση βάσης δεδομένων υλικών. (16/01/2020)

 • Νοέμβριος 2019
  • Υδραυλικός επιλυτής 2019: Τα ρείθρα μπορεί να είναι τριγωνικά ή τραπεζοειδή. (18/11/2019)
 • Οκτώβριος 2019
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2019: Διόρθωση ασυμβατότητας με Office 365. (14/10/2019)
 • Σεπτέμβριος 2019
  • Σχεδιαστής μηκοτομών δικτύων 2019: Διόρθωση προβλήματος σχετικού με ενδιάμεσα σημεία. (27/09/2019)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2019: Βελτίωση εξαγωγής μελέτης σε GIS. (03/09/2019)
 • Ιούλιος 2019
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2019: Βελτίωση εξαγωγής σε DXF. (25/07/2019)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2019: Βελτίωση εξαγωγής σε DXF. (25/07/2019)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2019: Δυνατότητα εξαγωγής/εισαγωγής συμβολών τρίτων δικτύων προς/από αρχείο. (05/07/2019)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2019: Δυνατότητα εξαγωγής/εισαγωγής συμβολών τρίτων δικτύων προς/από αρχείο. (05/07/2019)
 • Ιούνιος 2019
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 2.00 beta. (30/06/2019)
 • Μάϊος 2019
  • Μοντέλο εδάφους 2019: Βελτιωμένος έλεγχος μοντέλου (σημεία χωρίς υψόμετρο). (03/05/2019)
 • Μάρτιος 2019
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2019: Διόρθωση λάθους στην σχεδίαση δικλείδων. (14/03/2019)
 • Φεβρουάριος 2019
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.95 beta. (28/02/2019)

 • Δεκέμβριος 2018
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2019: Εισαγωγή υψομέτρων εδάφους (σημείων αλλά και ενδιάμεσων κόμβων αγωγών) από Bing maps και δίκτυο τριγώνων. (31/12/2018)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2019: Υπολογισμός υψομέτρων εδάφους (σημείων αλλά και ενδιάμεσων κόμβων αγωγών) από Bing Maps. (31/12/2018)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2019: Εισαγωγή υψομέτρων εδάφους (σημείων αλλά και ενδιάμεσων κόμβων αγωγών) από δίκτυο τριγώνων. (28/12/2018)
 • Οκτώβριος 2018
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2019: Βελτίωση σκαριφήματος. (02/10/2018)
 • Σεπτέμβριος 2018
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.94 beta. (30/09/2018)
 • Αύγουστος 2018
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (30/08/2018)
  • Ποτάμια ροή 2018: Βελτίωση της παραγωγής διατομών από τρίγωνα και ισοϋψείς. (08/08/2018)
 • Ιούλιος 2018
  • Ποτάμια ροή 2018: Βελτίωση της εισαγωγής διατομής από αρχεία GRD. (13/07/2018)
 • Ιούνιος 2018
  • Έκδοση 1.1.1 του xlOptimizer add in: Προσθήκη αλγορίθμου Differential Evolution DE/best/2/bin. (04/06/2018)
 • Μάιος 2018
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (31/05/2018)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.93 beta. (31/05/2018)
  • Αμοιβές μελετών 2018: Ενσωμάτωση νέου συντελεστή ΤΚ. (05/05/2018)
 • Απρίλιος 2018
  • Έκδοση 1.1.0 του xlOptimizer add in: Προσθήκη του πολυκριτηριακού αλγορίθμου NSGA-III. (02/04/2018)
 • Ιανουάριος 2018
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2018: Τροποποίηση λειτουργίας τύπου Clement στις αρδεύσεις προς συμμόρφωση με την σχετική Εγκύκλιο 5/10/2017. (26/01/2018)
  • Έκδοση 1.0.12 του xlOptimizer add in: Προσθήκη αλγορίθμου Differential Evolution DE/rand/2/bin. (23/01/2018)
  • Έκδοση 1.0.11 του xlOptimizer add in: Προσθήκη αλγορίθμου Artificial Bee Colony. (09/01/2018)

 • Σεπτέμβριος 2017
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.92 beta. (30/09/2017)
  • TL Works 2017: Νέα έκδοση 7.0 δορυφορικών εικόνων. (12/09/2017)
 • Ιούλιος 2017
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.91 beta. (31/07/2017)
 • Μάιος 2017
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2017: Προστέθηκαν τα τελευταία τιμολόγια του Υπουργείου (ΦΕΚ 1746/Β/2017). (31/05/2017)
 • Απρίλιος 2017
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.90 beta. (19/04/2017)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (19/04/2017)
 • Μάρτιος 2017
  • Ποτάμια Ροή 2017: Δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης χ.θ. από δηλωθέντα μήκη. (03/03/2017)
 • Φεβρουάριος 2017
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2017: Διόρθωση προβλήματος με την επιλογή αγωγών. (13/02/2017)
 • Ιανουάριος 2017
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.89 beta. (30/01/2017)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2017: Νέα τεύχη διακηρύξεων του νόμου 4412/2016. (13/01/2017)

 • Νοέμβριος 2016
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.88 beta. (14/11/2016)
 • Οκτώβριος 2016
  • Όλα τα προγράμματα: Κυκλοφορία της έκδοσης των προγραμμάτων TL Works 2017. (14/10/2016)
 • Αύγουστος 2016
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2016: Εμφάνιση ταχυτήτων αυτοκαθαρισμού και πλήρους απόπλυσης στα αποτελέσματα. (31/08/2016)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.87 beta. (31/08/2016)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.86 beta. (03/08/2016)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (03/08/2016)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2016: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 05/07/2016). (03/08/2016)
 • Ιούλιος 2016
  • Τεύχη δημοπράτησης 2016: Πολλές βελτιώσεις στα τεύχη διακηρύξεων. (22/07/2016)
  • Υδραυλικός επιλυτής 2016: Διόρθωση σφάλματος σε καμπύλες διαστασιολόγησης. (22/07/2016)
 • Ιούνιος 2016
  • Ρύποι οχημάτων 2016: Βελτιώσεις στους ελέγχους των δεδομένων. (24/06/2016)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2016: Εμφάνιση ελάχιστης κλίσης στα αποτελέσματα. (24/06/2016)
  • Αμοιβές αδειών 2016: Προσθήκη επιλογής ΦΠΑ 24%. (10/06/2016)
  • Αμοιβές μελετών 2016: Προσθήκη επιλογής ΦΠΑ 24%. (10/06/2016)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2016: Προσθήκη επιλογής ΦΠΑ 24%. (10/06/2016)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2016: Κατά τον υπολογισμό των παροχών κατά Clement, υπάρχει πλέον η δυνατότητα καθορισμού μέγιστου ποσοστού μείωσης της παροχής. (01/06/2016)
 • Μάιος 2016
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.85 beta. (16/05/2016)
  • Ποτάμια Ροή 2016: Μεγαλύτερη συμβατότητα με DXF έκδοση 2014 ή νεότερη. (13/05/2016)
 • Απρίλιος 2016
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2016: Μικροδιορθώσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα. (14/04/2016)
 • Μάρτιος 2016
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.84 beta. (31/03/2016)
 • Φεβρουάριος 2016
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2016: Δυνατότητα ακύρωσης χρονοβόρων εκτυπώσεων. (26/02/2016)
  • Αμοιβές μελετών 2016: Ενσωμάτωση νέου συντελεστή ΤΚ. (26/02/2016)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (11/02/2016)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2016: Διορθώθηκε ο τίλος του άρθρου ΥΔΡ 12.30.01.22. (11/02/2016)
 • Ιανουάριος 2016
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.83 beta. (31/01/2016)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2016: Κατά τον αντιπληγματικό έλεγχο λαμβάνεται πλέον υπόψη το πλήθος των υδροληψιών. (19/01/2016)
  • Ποτάμια Ροή 2016: Προσθήκη συντεταγμένων οριογραμμών στα τεύχη υπολογισμών. (13/01/2016)

 • Νοέμβριος 2015
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.82 beta. (30/11/2015)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2016: Συμβατότητα με Αμερικάνικου τύπου ημερομηνίες. (13/11/2015)
  • Ποτάμια Ροή 2016: Συμβατότητα με Αμερικάνικου τύπου ημερομηνίες. (13/11/2015)
  • Hackman Suite: Διόρθωση προβλήματος με αρχεία με ίδιο όνομα (13/11/2015)
  • Ποτάμια Ροή 2016: Διόρθωση προβλημάτων εμφάνισης του προγράμματος. (12/11/2015)
 • Οκτώβριος 2015
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2016: Προσθήκη νέου αλγορίθμου Differential Evolution (SaDE). (26/10/2015)
 • Σεπτέμβριος 2015
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.81 beta. (30/09/2015)
  • Όλα τα προγράμματα: Κυκλοφορία της έκδοσης των προγραμμάτων TL Works 2016. (15/09/2015)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (07/09/2015)
 • Ιούλιος 2015
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.80 beta. (31/07/2015)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (31/07/2015)
 • Ιούνιος 2015
  • Ποτάμια Ροή 2015: Διόρθωση προβλήματος παραγωγής DXF αρχείου. (16/06/2015)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2015: Βελτιώσεις στα έντυπα οικονομικής προσφοράς. (16/06/2015)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (16/06/2015)
  • Ποτάμια Ροή 2015: Δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους διατομών στην σχεδίαση της οριζοντιογραφίας (DXF). (04/06/2015)
 • Απρίλιος 2015
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (27/04/2015)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.79 beta. (27/04/2015)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2015: Διόρθωση προβλήματος με ακέραιες μεταβλητές. (01/04/2015)
 • Μάρτιος 2015
  • Αμοιβές μελετών 2015 (και 2014): Ενσωμάτωση νέου συντελεστή ΤΚ. (26/03/2015)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (26/03/2015)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.78 beta. (04/03/2015)
 • Φεβρουαρίος 2015
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2015: Βελτιώσεις στον υπολογισμό παροχών Clement. (18/02/2015)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2015: Βελτιώσεις στον αλγόριθμο Simplex. (09/02/2015)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2015: Διορθώσεις στον υπολογισμό παροχών κατά Clement. (03/02/2015)
 • Ιανουάριος 2015
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2015: Αναγραφή ταχύτητας υπολογισμών στην φόρμα προόδου. (22/01/2015)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2015: Αναγραφή ταχύτητας υπολογισμών στην φόρμα προόδου. (22/01/2015)
  • Σχεδιαστής Μηκοτομών 2015 (αφορά τα Δίκτυα Αποχέτευσης 2015 και Δίκτυα Ύδρευσης 2015): Αυτόματος διαχωρισμός συμβολών όταν τυπώνονται στο ίδιο σημείο. (14/01/2015)
  • Ποτάμια Ροή 2015: Σχεδίαση διατομής στην οριζοντιογραφία (DXF). (13/01/2015)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2015: Βελτίωση φόρμας προόδου. (05/01/2015)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.77 beta. (05/01/2015)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (05/01/2015)

 • Δεκέμβριος 2014
  • Διαξονική Κάμψη 2015: Βελτίωση εισαγωγής αρχείου DXF. (23/12/2014)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2015: Σχεδίαση κρουνών στις μηκοτομές. (16/12/2014)
  • Ποτάμια Ροή 2014: Διόρθωση προβλήματος σχετιζόμενου με τις στήλες δεδομένων αγωγών. (12/12/2014)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2015: Διόρθωση προβλήματος σχεδιασμού δικλείδων στις μηκοτομές. (10/12/2014)
 • Νοέμβριος 2014
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2015: Βελτιώσεις στον αντιπληγματικό έλεγχο. Γίνεται έλεγχος κλεισίματος υδροληψίας μόνο όταν η ιδιότητα "υδροληψίες" είναι θετική. Η δικλείδα σε αγωγό πλέον δεν ελέγχεται αν έχει τοποθετηθεί αντιπληγματική βαλβίδα ακριβώς στο αντίστοιχο άκρο. (25/11/2014)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2015: Νέος αλγόριθμος βελτιστοποίησης: Artificial Bee Colony. (13/11/2014)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2015: Νέος δυνατότητες στον αλγοριθμο Differential Evolution. (13/11/2014)
 • Οκτώβριος 2014
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.76 beta. (29/10/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (01/10/2014)
 • Σεπτέμβριος 2014
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2014: Διόρθωση προβλήματος κατά την έξοδο από επίλυση με Differential Evolution. (15/09/2014)
  • Όλα τα προγράμματα: Κυκλοφορία της έκδοσης των προγραμμάτων TL Works 2015. (09/09/2014)
 • Αύγουστος 2014
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2014: Προστέθηκε γράφημα μεταβολής τιμών ασφάλτου. (22/08/2014)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.75 beta. (22/08/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (22/08/2014)
 • Ιούλιος 2014
  • Διαξονική Κάμψη 2014: Βελτίωση εισαγωγής από DXF. (14/07/2014)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.74 beta. (10/07/2014)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2014: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 02/07/2014). (07/07/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (07/07/2014)
  • Hackman Calculator: Προσθήκη αγνόησης overflow με το F6 (04/07/2014)
  • Hackman Suite: Σημαντικές βελτιώσεις σταθερότητας (03/07/2014)
 • Ιούνιος 2014
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Βελτίωση ελέγχου δικτύου. (30/06/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2014: Διόρθωση φόρμας πρόσθετων στοιχείων. (19/06/2014)
  • Σχεδιαστής Μηκοτομών 2014: Βελτίωση αυτόματου υπολογισμού υψομέτρου ορίζοντα σε αρνητικά υψόμετρα. (19/06/2014)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Διόρθωση προβλήματος με ειδικά τεμάχια. (16/06/2014)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2014: Διόρθωση προβλήματος με ειδικά τεμάχια. (16/06/2014)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Βελτίωση ταχύτητα δημιουργίας Word αρχείου. (09/06/2014)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2014: Βελτίωση συμπεριφοράς πίνακα δεδομένων. (03/06/2014)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Βελτίωση συμπεριφοράς πίνακα δεδομένων. (03/06/2014)
  • Ποτάμια Ροή 2014: Βελτίωση συμπεριφοράς πίνακα δεδομένων. (03/06/2014)
 • Μάιος 2014
  • Μετατροπή Συντεταγμένων 2014: Σημαντικές βελτιώσεις στη μετατροπή σε HATT. (29/05/2014)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2014: Διόρθωση προβλήματος κατά την μετονομασία κόμβων μηκοτομής. (28/05/2014)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Διόρθωση προβλήματος κατά την μετονομασία κόμβων μηκοτομής. (28/05/2014)
  • Hackman Suite: Aναβάθμιση στη έκδοση 9.30. (23/05/2014)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.73 beta. (23/05/2014)
  • Φρεάτια υδροσυλλογής 2014: Νέο Πρόγραμμα: για υπολογισμό τάφρων οδών. (19/05/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (16/05/2014)
 • Απρίλιος 2014
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2014: Διόρθωση προβλήματος με ακύρωση τρέχουσας ανάλυσης. (17/04/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2014: Νέες δυνατότητες προγράμματος: πρόσθετο κείμενο και τιμή. (16/04/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2014: Διόρθωση προβλήματος με τρία δεκαδικά στις τιμές τιμολογίου. (01/04/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (01/04/2014)
 • Μάρτιος 2014
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.72 beta. (28/03/2014)
  • Αμοιβές Μελετών 2014: Ενσωμάτωση νέας νομοθεσίας. (28/03/2014)
  • Μοντέλο Εδάφους 2014: Βελτίωση παραγόμενου DXF. (06/03/2014)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2014: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 26/02/2014). (04/03/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (04/03/2014)
 • Φεβρουάριος 2014
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2014: Διόρθωση προβλήματος σχετικού με πολλαπλούς περιορισμούς. (27/02/2014)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2014: Προσθήκη κλειδώματος μεταβλητών στον αλγόριθμο simple PSO. (26/02/2014)
  • Σχεδιαστής Μηκοτομών: Διόρθωση προβλήματος με την σχεδίαση συμβολών αγωγών. (20/02/2014)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2014: Διόρθωση προβλήματος σχετικά με την χρήση VBA. (19/02/2014)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Διόρθωση προβλήματος κατά την παραγωγή DXF αρχείου. (06/02/2014)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Διόρθωση προβλήματος με την σχεδίαση συμβολών αγωγών. (03/02/2014)
 • Ιανουάριος 2014
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.71 beta. (31/01/2014)
  • Πλημμύρες Σχεδιασμού 2014: Βελτίωση υπολογισμού ταχύτητας πλημμυρικού κύματος. (29/01/2014)
  • Υδραυλικός Επιλυτής 2014: Βελτίωση γραφήματος ανάλυσης ευαισθησίας. (29/01/2014)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2014: Βελτίωση εισαγωγής από EPANET. (27/01/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2014: Διόρθωση μονάδων μέτρησης άρθρου ΟΔΟ Α-13. (27/01/2014)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2014: Διόρθωση προβλήματος με την εισαγωγή προδιαγραφών φρεατίων. (17/01/2014)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Διόρθωση προβλήματος με την εισαγωγή προδιαγραφών φρεατίων. (17/01/2014)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (16/01/2014)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2014, Δίκτυα Αποχέτευσης 2014, Ποτάμια Ροή 2014: Βελτίωση ταξινόμησης αντικειμένων με βάση την ονομασία τους. Για παράδειγμα, αν μια μελέτη περιλαμβάνει τους κόμβους J1, J2, J10, J12 αυτοί ταξινομούνται πλέον με αυτή την σειρά αντί για J1, J10, J12, J2 που ίσχυε ως σήμερα. (02/01/2014)

 • Δεκέμβριος 2013
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.7 beta. (02/12/2013)
  • Όλα τα προγράμματα: (Works 2014) Διόρθωση προβλήματος με τα Ελληνικά σε Windows 8.1. (02/12/2013)
 • Νοέμβριος 2013
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2014: Έλεγχος αλλαγών άρθρων χρήστη μέσω δικτύου. (18/11/2013)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2014: Εισαγωγή υψομέτρων κόμβων από δορυφορικές μετρήσεις. (11/11/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2014: Σημαντικές βελτιώσεις στο πρόγραμμα. (11/11/2013)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Εισαγωγή υψομέτρων κόμβων από δορυφορικές μετρήσεις. (11/11/2013)
  • Ρύπανση Οδών 2014: Εισαγωγή υψομέτρων αποδεκτών από δορυφορικές μετρήσεις. (11/11/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (11/11/2013)
 • Οκτώβριος 2013
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2014: Βελτίωση στον υπολογισμό των χιλιομετρικών θέσεων των μηκοτομών. (31/10/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2014: Σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση άρθρων χρήστη. (22/10/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (22/10/2013)
  • Όμβριες Καμπύλες 2014: Βελτιώσεις στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων. (21/10/2013)
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2014: Αυτόματη εύρεση συμβολών από αριστερά / δεξιά στο σχέδιο των μηκοτομών. (18/10/2013)
  • Ποτάμια Ροή 2014: Αρχικοποίηση της μετατόπισης υψομέτρου στο μηδέν. (14/10/2013)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2014: Διόρθωση προβλήματος όταν γίνεται χρήση συγχωνευμένων κελιών στις παραμέτρους ή τους περιορισμούς. (04/10/2013)
 • Σεπτέμβριος 2013
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.68 beta. (30/09/2013)
  • Όλα τα προγράμματα: Κυκλοφορία της έκδοσης των προγραμμάτων TL Works 2014. (18/09/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (17/09/2013)
 • Αύγουστος 2013
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (09/08/2013)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.67 beta. (09/08/2013)
 • Ιούλιος 2013
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2013: Διόρθωση τιμολογίων ΟΔΟ - προσθήκη μεταφορών. (23/07/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (23/07/2013)
 • Ιούνιος 2013
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2013: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 12/04/2013). (10/06/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2013: Διόρθωση ενός σφάλματος αρχικοποίησης. (10/06/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (10/06/2013)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2013: Δυνατότητα αναγραφής της πραγματικής ζήτησης ή της ζήτησης σε κόμβους κατά την δημιουργία αρχείου DXF.(05/06/2013)
 • Μάιος 2013
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.66 beta. (22/05/2013)
  • Ποτάμια Ροή 2013: Αυτόματη σχεδίαση των οριογραμμών στο dxf αρχείο των διατομών.(14/05/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (14/05/2013)
 • Απρίλιος 2013
  • Σχεδιαστής Μηκοτομών: Βελτίωση αυτόματου υπολογισμού του υψόμετρου ορίζοντα. (22/04/2013)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.65 beta. (03/04/2013)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2013: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 12/03/2013). (01/04/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (01/04/2013)
 • Μάρτιος 2013
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2013: Ενσωμάτωση επίσημων διορθώσεων νέων τιμολογίων 2013. (28/03/2013)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2013: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 07/03/2013). (12/03/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2013: Ενσωμάτωση νέων τιμολογίων 2013. (06/03/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (06/03/2013)
 • Φεβρουάριος 2013
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2013: Βελτίωση log file. (24/02/2013)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2013: Βελτίωση log file. (20/02/2013)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.64 beta. (12/02/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2013: Ενσωμάτωση νέας νομοθεσίας. (06/02/2013)
  • Αμοιβές Μελετών 2013: Ενσωμάτωση νέας νομοθεσίας. (06/02/2013)
 • Ιανουάριος 2013
  • Τεύχη Δημοπράτησης 2013: Διόρθωση της φόρμας δεδομένων. (16/01/2013)
  • Τεύχη Δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (09/01/2013)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2013: Βελτιωμένα γραφήματα. (03/01/2013)

 • Δεκέμβριος 2012
  • Προσομοίωση ταμιευτήρα 2013: Βελτιωμένα γραφήματα. (27/12/2012)
  • Υδραυλικό πλήγμα 2013: Βελτιωμένα γραφήματα. (19/12/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2013: Νέο τεύχος ΕΤΕΠ. (17/12/2012)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2013: Βελτίωση γραφημάτων. (10/12/2012)
  • Ποτάμια ροή 2013: Βελτίωση γραφημάτων. (06/12/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2013: Αντιστοίχηση ΕΤΕΠ και άρθρων τιμολογίου (τελευταίου). (04/12/2012)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.63 beta. (04/12/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (04/12/2012)
 • Νοέμβριος 2012
  • Όλα τα προγράμματα: Ανανέωση αρχείων Word. (29/11/2012)
  • Αμοιβές μελετών 2013: Σημαντικές διορθώσεις στη γενική κατηγορία. (29/11/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2013: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 28/11/2012). (29/11/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 28/11/2012). (29/11/2012)
  • Διαξονική κάμψη 2013: Βελτίωση γραφημάτων. (26/11/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2013: Ενσωματώθηκαν οι ΕΤΕΠ στο τεύχος προδιαγραφών. (21/11/2012)
  • Υδραυλικός επιλυτής 2013: Βελτίωση γραφημάτων. (20/11/2012)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2013: Βελτίωση γραφημάτων. (16/11/2012)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2013: Διόρθωση προβλήματος σε φόρμα εισαγωγής δεδομένων. (09/11/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (07/11/2012)
  • Ποτάμια ροή 2013: Νέο εργαλείο: Υπολογισμός διατομών απευθείας από τρίγωνα. (06/11/2012)
 • Οκτώβριος 2012
  • Μοντέλο εδάφους 2013: Βελτίωση εξαγόμενου αρχείου DXF. (24/10/2012)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2013: Βελτίωση μηνυμάτων λαθών. (22/10/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2013: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 18/10/2012). (19/10/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 18/10/2012). (19/10/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 02/10/2012). (10/10/2012)
  • Βελτιστοποίηση για Excel: Διορθώσεις στο περιβάλλον εργασίας. (08/10/2012)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.62 beta. (08/10/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (08/10/2012)
  • Όλα τα προγράμματα: Κυκλοφορία της έκδοσης των προγραμμάτων TL Works 2013. (01/10/2012)
 • Σεπτέμβριος 2012
  • Δίκτυα ύδρευσης 2012: Διόρθωση προβλήματος με τις δικλείδες αγωγών όταν γινόταν αντιμετάθεση συνδέσμου. (21/09/2012)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.61 beta. (03/09/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (03/09/2012)
 • Αύγουστος 2012
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.6 beta. (07/08/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (03/08/2012)
 • Ιούλιος 2012
  • Αμοιβές αδειών 2012: Ανανέωση βάσης δεδομένων συντελεστών αναφοράς. (30/07/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 27/07/2012). (30/07/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.52 beta. (12/07/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Μικροαλλαγές σε μερικά άρθρα. (11/07/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 20/06/2012). (03/07/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (03/07/2012)
 • Ιούνιος 2012
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2012: Βελτίωση του εργαλείου υπολογισμού πληθυσμού σχεδιασμού. (28/06/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.51 beta. (25/06/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στη διαχείριση άρθρων. (13/06/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.5 beta. (08/06/2012)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2012: Βελτίωση του εργαλείου κατακόρυφης μετακίνησης αγωγών. (06/06/2012)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2012: Βελτίωση του εργαλείου τοποθέτησης αγωγών σε σταθερό βάθος. (05/06/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (01/06/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.48 beta. (01/06/2012)
 • Μάιος 2012
  • Αμοιβές μελετών 2012: Διάφορες μικρές βελτιώσεις. (29/05/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 18/05/2012). (23/05/2012)
  • Μετατροπή συντεταγμένων 2012: Βελτίωση ακρίβειας στη μετατροπή HATT σε Besel. (23/05/2012)
  • Μοντέλο εδάφους 2012: Νέο πρόγραμμα: Δημιουργία μοντέλου εδάφους από σημειακά δεδομένα. (23/05/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.47 beta. (21/05/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Δυνατότητα μαζικής αγνόησης κόστους εργασίας στα άρθρα. (16/05/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.46 beta. (09/05/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (09/05/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 04/05/2012). (09/05/2012)
 • Απρίλιος 2012
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 24/04/2012). (30/04/2012)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2012: Βελτιώσεις στο dxf και στην αναφορά λαθών. (26/04/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Προσθήκη νέων τιμολογίων υδραυλικών εργασιών. (24/04/2012)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2012: Βελτιώσεις δυνατοτήτων στο σχεδιαστή μηκοτομών. (19/04/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.45 beta. (17/04/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Τα άρθρα χρήστη μπορούν να μοιράζονται μεταξύ περισσοτέρων χρηστών. (17/04/2012)
  • Ποτάμια ροή 2012: Διόρθωση μικροπροβλήματος στις κλίσεις των ποταμών στις μηκοτομές. (09/04/2012)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2012: Εισαγωγή 2D Polyline ως λεκάνες απορροής. (03/04/2012)
 • Μάρτιος 2012
  • Όμβριες καμπύλες 2012: Νέο πρόγραμμα: Δημιουργία ομβρίων καμπυλών από βροχομετρικά δεδομένα. (27/03/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.44 beta. (26/03/2012)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 23/03/2012). (26/03/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Βελτιώσεις στην εκτύπωση τιμών άρθρων με ακρίβεια 3 δεκαδικών. (23/03/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.43 beta. (19/03/2012)
  • Αμοιβές μελετών 2012: Ενημέρωση προγράμματος με νέο συντελεστή τκ και μικρές διορθώσεις. (19/03/2012)
  • Αμοιβές μελετών 2011: Μικρές διορθώσεις του προγράμματος. (19/03/2012)
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.42 beta. (05/03/2012)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2012: Διάφορες βελτιώσεις στον υπολογιστικό πυρήνα. (05/03/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (01/03/2012)
 • Φεβρουάριος 2012
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.41 beta. (20/02/2012)
  • Μετατροπή συντεταγμένων: Μειώθηκε το μέγεθος της κύριας φόρμας. (07/02/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (01/02/2012)
 • Ιανουάριος 2012
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (30/01/2012)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2012: Βελτιώσεις στον πυρήνα υπολογισμών. (05/03/2012)
  • Ποτάμια ροή 2012: Δυνατότητα σχεδίασης των μηκοτομών με τα υψόμετρα είτε του άξονα είτε της βαθειάς γραμμής. (23/01/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (23/01/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Μικροαλλαγές σε μερικά άρθρα. (23/01/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.4 beta. (16/01/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Προσθήκη νέων άρθρων έργων οδοποιίας 12/2011. (13/01/2012)
  • Βελτιστοποίηση για Excel 2012: Προσθήκη του αλγορίθμου Hill Climber στις δυνατές επιλογές. (11/01/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Μεταβολή της ανάκτησης τιμών ασφάλτου για το έτος 2012. (09/01/2012)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (09/01/2012)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (02/01/2012)

 • Δεκέμβριος 2011
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Μεταβολή της ανάκτησης τιμών ασφάλτου από ΓΓΕ. (22/12/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (21/12/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (12/12/2011)
  • Μετατροπή συντεταγμένων (demo) 2012: Διορθώθηκε πρόβλημα στην αρχικοποίηση αρχείων κειμένου. (03/12/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Ανάκτηση τιμών ασφάλτου από νέο ιστοχώρο ΓΓΕ. (02/12/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (02/12/2011)
 • Νοέμβριος 2011
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (29/11/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (24/11/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (07/11/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (04/11/2011)
 • Οκτώβριος 2011
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (28/10/2011)
  • Αμοιβές μελετών 2012: Διόρθωση προβλήματος ένταξη αμοιβής σε κατηγορία. (28/10/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Αυτόματη διόρθωση αρχείων προτύπων που δεν υφίστανται. (28/10/2011)
  • Ποτάμια ροή 2012: Αυτόματη ανίχνευση αναχωμάτων. (27/10/2011)
  • Ποτάμια ροή 2012: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υγρής επιφάνειας, υγρής περιμέτρου, υδραυλικής ακτίνας και ελεύθερου πλάτους ανά διατομή, τόσο στον πίνακα όσο και στις εκτυπώσεις. (26/10/2011)
  • Ποτάμια ροή 2012: Διόρθωση προβλήματος αρχείου DXF διατομών. (24/10/2011)
  • Αμοιβές αδειών 2012: Νέο τμήμα αποκλειστικά για ενεργειακές επιθεωρήσεις. (20/10/2011)
  • Ποτάμια ροή 2012: Διόρθωση προβλήματος αντιστοίχισης λεκανών απορροής. (19/10/2011)
  • Ποτάμια ροή 2012: Διόρθωση για το σώσιμο ρυθμίσεων κατά την έξοδο. (17/10/2011)
  • Μενού 2012: Βελτίωση εμφάνισης σε οθόνες με υπερυψηλή ανάλυση.(17/10/2011)
  • Hackman Suite 9.2: Κυκλοφορία της νέας έκδοση 9.2 (12/10/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (11/10/2011)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2012: Δημιουργία καμπυλών με βάση γραμμικά στοιχεία. (11/10/2011)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2012: Δημιουργία καμπυλών με βάση γραμμικά στοιχεία. (11/10/2011)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2012: Διόρθωση προβλήματος κατά την εισαγωγή αρχείου προδιαγραφών σκαμμάτων. (07/05/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2012: Νέα τιμολόγια και διάφορες βελτιώσεις. (05/10/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (03/10/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (03/10/2011)
 • Σεπτέμβριος 2011
  • Ποτάμια ροή 2012: Βελτίωση εξαγόμενου αρχείου DXF διατομών. (28/09/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (26/09/2011)
  • Ποτάμια ροή 2012: Βελτίωση εισαγωγής δεδομένων ισοϋψών από DXF. (21/09/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (19/09/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (05/09/2011)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2012: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 31/08/2011). (01/09/2011)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 31/08/2011). (01/09/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (01/09/2011)
 • Αύγουστος 2011
  • Όλα τα προγράμματα: Κυκλοφορία της έκδοσης των προγραμμάτων TL Works 2012. (30/08/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (22/08/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (12/08/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (02/08/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (02/08/2011)
 • Ιούλιος 2011
  • Διαξονική κάμψη 2011: Βελτιώσεις στο περιβάλλον εργασίας. (25/07/2011)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 09/06/2011). (11/07/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2011: Διορθώθηκε ένα λεκτικό σφάλμα στο άρθρο ΥΔΡ 12.18.02. (11/07/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (05/07/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (05/07/2011)
 • Ιούνιος 2011
  • Αμοιβές μελετών 2011: Ενημέρωση προγράμματος με νέα όρια αμοιβών πτυχίων. (28/06/2011)
  • Αμοιβές μελετών 2010: Ενημέρωση προγράμματος με νέα όρια αμοιβών πτυχίων. (28/06/2011)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Διόρθωση μικροπροβλήματος με την διεύθυνση του μηχανικού. (23/06/2011)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Διόρθωση μικροπροβλήματος με τις ημερομηνίες έργου. (22/06/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (15/06/2011)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 25/05/2011). (01/06/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (01/06/2011)
 • Μάιος 2011
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (23/05/2011)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Διόρθωση μικροπροβλήματος σχετικά με την διατήρηση των ρυθμίσεων του αντιπληγματικού ελέγχου. (18/05/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (06/05/2011)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 04/05/2011). (04/05/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης 2011: Διορθώθηκε ένα μικρό πρόβλημα κατά την αναβάθμιση άρθρων χρήση. (03/05/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (03/05/2011)
 • Απρίλιος 2011
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Διόρθωση μικροπροβλήματος σχετικά με την διατήρηση των ρυθμίσεων υπολογισμού παροχών κατά Clement. (28/04/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (26/04/2011)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Προκαταρκτική υποστήριξη αμοιβών ενεργειακών επιθεωρήσεων. (04/04/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (01/04/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (01/04/2011)
 • Μάρτιος 2011
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (21/03/2011)
  • Ποτάμια ροή 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την εισαγωγή οριζοντιογραφίας από DXF. (17/03/2011)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την εισαγωγή οριζοντιογραφίας από DXF. (17/03/2011)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την εισαγωγή οριζοντιογραφίας από DXF. (17/03/2011)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Διορθώθηκε πρόβλημα στην εξαγωγή XML τοπογραφικού. (09/03/2011)
  • Ποτάμια ροή 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την εμφάνιση των εικόνων υποβάθρου. (04/03/2011)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την εμφάνιση των εικόνων υποβάθρου. (04/03/2011)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την εμφάνιση των εικόνων υποβάθρου. (04/03/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (04/03/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (04/03/2011)
 • Φεβρουάριος 2011
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Διόρθωση μικροπροβλήματος κατά την εισαγωγή/εξαγωγή προδιαγραφών αγωγών. (24/02/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (23/02/2011)
  • Ποτάμια ροή 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά τον υπολογισμό γραμμών πλημμύρας. (22/02/2011)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Βελτίωση τεύχους υπολογισμών. (21/02/2011)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την δημιουργία τεύχους υπολογισμών. (21/02/2011)
  • Ποτάμια ροή 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την δημιουργία τεύχους υπολογισμών. (21/02/2011)
  • Ρύπανση οδών 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την δημιουργία καμπυλών ίσης συγκέντρωσης ρύπων. (15/02/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (11/02/2011)
  • Όλα τα προγράμματα: Κυκλοφορία δεύτερης έκδοσης των προγραμμάτων TL Works 2011. (11/02/2011)
  • Χαρακτηριστικό κύμα 2011: Νέο πρόγραμμα: Υπολογισμός παραμέτρων χαρακτηριστικού κύματος με χρήση της μεθόδου SMB. (11/02/2011)
  • Αμοιβές μελετών 2011: Ενημέρωση προγράμματος με νέο συντελεστή τκ. (10/02/2011)
  • Αμοιβές μελετών 2010: Ενημέρωση προγράμματος με νέο συντελεστή τκ. (10/02/2011)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 08/02/2011). (10/02/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (02/02/2011)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Νέες βάσεις δεδομένων από ΟΣΥΚ (έκδοση 27/11/2010). (02/02/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (02/02/2011)
 • Ιανουάριος 2011
  • Διαξονική κάμψη 2011: Διόρθωση προβλήματος επίλυσης καμπύλων, διόρθωση αγγλικού language pack. (31/01/2011)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Δυνατότητα σχεδίασης κάτω πάχους τριγωνικού αγωγού. (18/01/2011)
  • Ποτάμια ροή 2011: Διάφορες βελτιώσεις (βελτίωση editor διατομών, καλύτερος έλεγχος δεδομένων πριν τους υπολογισμούς). (17/01/2011)
  • Διαξονική Κάμψη 2011: Διάφορες βελτιώσεις (διόρθωση προβλήματος βάσης δεδομένων υλικών, ενσωμάτωση status bar, δυνατότητα υπολογισμού κατερχόμενου κλάδου απόκρισης). (17/01/2011)
  • Ποτάμια ροή 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την δημιουργία αρχείου υπολογισμών. (14/01/2011)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (11/01/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (2011): Ενημέρωση της δυνατότητας ανάκτησης τιμών ασφάλτου από το ΓΓΕ. (10/01/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (2010): Ενημέρωση της δυνατότητας ανάκτησης τιμών ασφάλτου από τη ΓΓΕ. (10/01/2011)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (10/01/2011)

 • Δεκέμβριος 2010
  • Βελτιστοποίηση δικτύων 2011: Νέο πρόγραμμα: Βελτιστοποίηση δικτύων ύδρευσης/άρδευσης με Γενετικούς Αλγόριθμους. (29/12/2010)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Μικροβελτιώσεις στην εμφάνιση του προγράμματος. (28/12/2010)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. (17/12/2010)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (17/12/2010)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Βελτίωση συμβατότητας με το online σύστημα του ΙΚΑ. (16/12/2010)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την δημιουργία αρχείου DXF. (14/12/2010)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την δημιουργία αρχείου DXF. (14/12/2010)
  • Ποτάμια ροή 2011: Διόρθωση προβλήματος κατά την δημιουργία αρχείου DXF. (14/12/2010)
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων και περιβάλλοντος εργασίας. (10/12/2010)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Σημαντική διόρθωση στην εμφάνιση εργοζομένων σε πολλαπλές ΑΠΔ. (10/12/2010)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Αναβάθμιση υποπρογράμματος υπολογισμού τακτοποίησης Η/Υ χώρων. (09/12/2010)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (09/12/2010)
  • Βελτιστοποίηση άρδευσης 2011: Νέο πρόγραμμα: Βελτιστοποίηση και εξειδικευμένη ανάλυση ακτινωτών δικτύων άρδευσης. (06/12/2010)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Προστέθηκαν μερικά νέα έντυπα για τακτοποίηση Η/Υ χώρων. (06/12/2010)
 • Νοέμβριος 2010
  • Νομοσκόπιο: Αναβάθμιση βάσης δεδομένων και περιβάλλοντος εργασίας. (26/11/2010)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (26/11/2010)
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Μικροδιορθώσεις στην εκτύπωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων. (23/11/2010)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Διορθώθηκαν μικροπροβλήματα στις εκτυπώσεις και στο XML αρχείο για Η/Υ χώρους. (15/11/2010)
  • Τεύχη δημοπράτησης (όλα): Ανανεώθηκαν οι τιμές ασφάλτου της βάσης δεδομένων. (12/11/2010)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Τα ποιοτικά αποτελέσματα εμφανίζονται ακόμα και με μηδενικές παροχές. (10/11/2010)
  • Μετατροπή Συντεταγμένων 2011: Τα αποτελέσματα της μετατροπής σε HATT δεν εμφανίζονταν. (02/11/2010)
  • Πλημμύρες Σχεδιασμού 2011: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά την εγγραφή της μελέτης. (02/11/2010)
 • Οκτώβριος 2010
  • Δηλώσεις ΙΚΑ 2011: Προσθήκη εγχειριδίου χρήσεως και online βοήθειας. (29/10/2010)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Διόρθωση προβλήματος με την αναγραφή κάθετων διευθύνσεων. (29/10/2010)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Διόρθωση προβλήματος με την αναγραφή κάθετων διευθύνσεων. (29/10/2010)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Αλλαγή του ημερολογίου για συμβατότητα με Windows 7. (27/10/2010)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Υπολογισμός ρυθμού διάβρωσης αγωγού (Αποτελέσματα -> Ποιότητα). (26/10/2010)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Χωριστή παρουσίαση ποιοτικών υπολογισμών (Αποτελέσματα -> Ποιότητα). (25/10/2010)
  • Αμοιβές μελετών 2011: Δυνατότητα δημιουργίας υποέργου που βασίζεται μόνο στο άρθρο ΓΕΝ4. (25/10/2010)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2010: Μικρές βελτιώσεις στους ελέγχους ελάχιστης κλίσης. (25/10/2010)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Σημαντικές βελτιώσεις στο υποπρόγραμμα Ρύθμισης Ημιυπαίθριων Χώρων (21/10/2010)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Βελτίωση ταχύτητας σε μεγάλα δίκτυα. (21/10/2010)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Βελτίωση ταχύτητας σε μεγάλα δίκτυα. (21/10/2010)
  • Ποτάμια ροή 2011: Βελτίωση ταχύτητας σε μεγάλα δίκτυα. (21/10/2010)
  • Ρύπανση οδών 2011: Βελτίωση ταχύτητας σε μεγάλα δίκτυα. (21/10/2010)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Διορθώθηκε μικροασυμβατότητα με τα Windows 7. (08/10/2010)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Προσθήκη υποχρεωτικού προ-ελέγχου πριν την επίλυση δικτύου. (07/10/2010)
  • Δίκτυα ύδρευσης 2011: Προσθήκη υποχρεωτικού προ-ελέγχου πριν την επίλυση δικτύου. (06/10/2010)
  • Δίκτυα αποχέτευσης 2011: Διόρθωση των καμπυλών σχήματος προσαρμοσμένων διατομών. (05/10/2010)
  • Αμοιβές αδειών 2011: Προσθήκη εργασιών ΚΕΝΑΚ. (05/10/2010)

Παλαιότερες αναβαθμίσεις δεν καταγράφονται στο παρόν άρθρο.


© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.