40-2
40-3
40-4
40-5
40-6

Αμοιβές Μελετών

Array
179,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Έκδοση 16 - Σεπτέμβριος 2021

ΕκτύπωσηEmail

Το πρόγραμμα Αμοιβές Μελετών υπολογίζει τις προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες μελετών και υπηρεσιών: Γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές μελέτες, Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδικών & σιδηροδρομικών), Μελέτες τεχνικών έργων, Μελέτες λιμενικών έργων, Μελέτες υδραυλικών έργων, Περιβαλλοντικές μελέτες, Αμοιβές μελετών κτιριακών έργων (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ Εγκαταστάσεων) και διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων, Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές έρευνες και μελέτες, Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου - εργαστηριακές δοκιμές και Γεωτεχνικές μελέτες.
Το πρόγραμμα ακολουθεί τη νομοθεσία όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην υπουργική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΝΣΓ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017).

Δυνατότητες

 • Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών.
 • Ενσωματωμένες κατηγορίες:
  • Γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές μελέτες
  • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδικών & σιδηροδρομικών)
  • Μελέτες τεχνικών έργων
  • Μελέτες λιμενικών έργων
  • Μελέτες υδραυλικών έργων
  • Περιβαλλοντικές μελέτες
  • Αμοιβές μελετών κτιριακών έργων (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ Εγκαταστάσεων) και διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων
  • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές έρευνες και μελέτες
  • Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου - εργαστηριακές δοκιμές και Γεωτεχνικές μελέτες
 • Δυνατότητα εκτίμησης των απαιτούμενων τάξεων πτυχίων για την εκπόνηση των μελετών.
 • Υπολογισμός του τκ με 3 δεκαδικά ψηφία ή πλήρη ακρίβεια.
 • Δημιουργία κατηγοριών και υποκατηγοριών ανάλογα με την μελέτη.
 • Ενσωματωμένη πλήρης νομοθεσία σε ηλεκτρονική μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης λέξεων κλειδιών. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι εκδόσεις:
  • ΔΜΕΟ/α/ο/1257
  • ΔΜΕΟ/α/ο/2361
  • Δ17γ/10/39/ΦΝ439
  • ΔΜΕΟ/α/ο/2229
  • ΔΝΣΓ/32129/ΦΝ449/2017.
 • Εισαγωγή δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων από Microsoft Word και Microsoft Excel.
 • Μορφοποιημένο Microsoft Word, για απόλυτα επαγγελματικές εκτυπώσεις με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση.
 • Πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Εκτύπωση του κειμένου των άρθρων στο μορφοποιημένο Microsoft Word.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων.
 • Πλήρης συμβατότητα με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος.
 • Επαγγελματικές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
 • Παραδείγματα χρήσης.
 • Live Update.
© 2021 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.