02
03
04
05
06

XL Optimizer Lite

Array
29,99 €

Πληροφορίες προϊόντος

Έκδοση 1.2.3.0 - Σεπτέμβριος 2022

ΕκτύπωσηEmail

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον εξειδικευμένο ιστότοπο: www.xloptimizer.com

Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα γενικό εργαλείο βελτιστοποίησης το οποίο χρησιμοποιεί το Microsoft Excel (έκδοση 2016 η νεότερη, 32-bit και 64-bit) ως πλατφόρμα ορισμού του προβλήματος. Πρακτικά, οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να οριστεί σε λογιστικό φύλλο, μπορεί να αντιμετωπιστεί από το πρόγραμμα αυτό. Παραδείγματα περιλαμβάνουν προβλήματα στα οικονομικά, μηχανική, κατανομή πόρων, σχεδίαση δρομολογίων, εύρεση διαδρομών, κλπ.

Το xlOptimizer διαφέρει ριζικά από τον "solver" του Microsoft Excel υπό την έννοια ότι υλοποιεί ένα πλήθος σύγχρονων, παραμετροποιήσιμων Μετευρετικών Αλγορίθμων, μονοκριτηριακών ή πολυκριτηριακών, οι οποίοι έχουν ομογενοποιηθεί και έχουν διαρρυθμιστεί σε ένα ενιαίο και απλό περιβάλλον. Οι αλγόριθμοι αυτοί θεωρούνται πολύ καλοί "γενικοί βελτιστοποιητές", δηλαδή βρίσκουν πολύ καλές λύσεις (από πρακτικής άποψης) με λίγες επιλύσεις της αντικειμενικής συνάρτησης. Αυτό τους καθιστά ιδανικούς για πολύ δύσκολα (πολυ-παραμετρικά, μη-διαφορίσιμα, ασυνεχή, συνδυαστικά, κλπ) ή/και ακριβά προβλήματα (στα οποία μία και μόνη επίλυση μπορεί να απαιτεί αρκετά λεπτά). Εκτός από τις συναρτήσεις του Microsoft Excel, οι οποίες είναι φυσικά διαθέσιμες, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εξωτερικών συναρτήσεων μέσω δυναμικών βιβλιοθηκών (dynamic link libraries -dlls), ώστε πρακτικά οποιοδήποτε πρόβλημα να μπορεί να οριστεί σε ένα λογιστικό φύλλο.

Το xlOptimizer είναι κατάλληλο για επαγγελματίες με μικρή ή και καθόλου γνώση της λειτουργίας των Μετευρετικών Αλγορίθμων. Από την στιγμή που το πρόβλημα μπορεί να οριστεί πλήρως σε ένα λογιστικό φύλλο, είναι πολύ εύκολη η δημιουργία σεναρίων και η βελτιστοποίηση, το οποίο μεταφράζεται σε κέρδος ή αύξηση της απόδοσης. Όλες οι παράμετροι που ελέγχουν τους αλγορίθμους τίθενται αυτόματα σε συνήθεις τιμές. Συνοπτική βοήθεια είναι διαθέσιμη σε κάθε βήμα μάγων εισαγωγής δεδομένων (wizards). Εκτενής βοήθεια είναι επίσης διαθέσιμη, τόσο on-line όσο και off-line.

Το xlOptimizer είναι επίσης ιδανικό για ερευνητές σε οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο, οι οποίοι αναζητούν ένα απλό αλλά ισχυρό εργαλείο για βελτιστοποίηση. Όλες οι παράμετροι που ελέγχουν την συμπεριφορά κάθε αλγόριθμου είναι παραμετροποιήσιμες, ούτως ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση των βέλτιστων τιμών για κάθε πρόβλημα. Επιπλέον, ένας απλός υπολογιστής συναρτήσεων, στα πρότυπα του Excel, είναι διαθέσιμος, έτσι ώστε οι τιμές των παραμέτρων να μην είναι παγιωμένες, αλλά να υπολογίζονται δυναμικά. Για παράδειγμα, η βέλτιστη τιμή του πληθυσμού σε έναν Γενετικό Αλγόριθμο εξαρτάται από την δυσκολία του προβλήματος. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα με χρήση συνάρτησης που επιστρέφει τον πληθυσμό με βάση π.χ. το μήκος του χρωμοσώματος. Επίσης, είναι διαθέσιμα εργαλεία για την εξέταση της απόδοσης των αλγορίθμων. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η αυτόματη εκτέλεση πολλαπλών ανεξάρτητων αναλύσεων. Κάθε ανάλυση παράγει ξεχωριστό αρχείο υπολογισμών, το οποίο είναι εύκολα επεξεργάσιμο με έναν απλό επεξεργαστή κειμένου. Οι βιβλιοθήκες του xlOptimizer έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΤεχνοΛογισμική.

Δυνατότητες

 • Αντιμετώπιση πρακτικά κάθε προβλήματος που μπορεί να καταστρωθεί σε ένα λογιστικό φύλλο, με χρήση είτε ενσωματωμένων είτε εξωτερικών συναρτήσεων.
 • Διαχείριση μεταβλητών σχεδιασμού, περιορισμών (με την μορφή συναρτήσεων ποινής) και σεναρίων.
 • Το πρόβλημα μπορεί να είναι μονοκριτηριακό, πολυκριτηριακό, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης ή πρόβλημα εύρεσης τιμής στόχου.
 • Είναι διαθέσιμο πλήθος αλγορίθμων, πλήρως παραμετροποιήσιμων. Όλοι οι αλγόριθμοι είναι ομογενοποιημένοι και εντεταγμένοι σε ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον.
 • Παράγονται πλήρη αρχεία υπολογισμών, τα οποία είναι εύκολα επεξεργάσιμα με χρήση απλών επεξεργαστών κειμένου ASCII.
 • Προαιρετικά, είναι δυνατή η γραφική απεικόνιση της εξέλιξης, η οποία εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες όπως την βέλτιστη/μέση/χείριστη τιμή, το πλήθος των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης, την πρόοδο στα τελευταία εξελικτικά βήματα, κλπ.

Τεχνολογία

Το xlOptimizer έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογία VSTO της Microsoft για το Excel (έκδοση 2016 ή νεότερη, 32-bit και 64-bit). Εγκαθίσταται στην γραμμή εργαλείων του Excel. To VSTO παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Απόδοση: Είναι περίπου 30 φορές πιο γρήγορο σε σχέση με την χρήση εξωτερικού server.
 • Ευκολία. Όλα τα δεδομένα σώζονται στο ίδιο αρχείο.
 • Ευελιξία: Οι αναφορές των κελιών πλέον ελέγχονται από το Excel. Μπορείτε να αλλάζετε θέση στα κελιά χωρίς να χάνεται η λειτουργικότητα του xlOptimizer.

Αλγόριθμοι

Μονοκριτηριακοί:

 • Genetic Algorithms
 • Standard Genetic Algorithm
 • Genetic Algorithms for permutation problems
 • Particle Swarm Optimization
 • Simple PSO
 • Enhanced PSO
 • Differential Evolution
 • DE/Rand/1/Bin
 • DE/Best/1/Bin
 • DE/Rand-Best/1/Bin
 • DE/Rand/2/Bin
 • DE/Best/2/Bin
 • Greedy Ascent Hill Climber
 • Simulated Annealing
 • Artificial Bee Colony

Πολυκριτηριακοί:

 • NSGA-III

Η έκδοση LITE έχει περιορισμό 10 μεταβλητών σχεδιασμού, δεν περιλαμβάνει εργαλεία στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων και προστατεύεται από λογισμικό.

© 2024 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.