Ανάλυση σταθμισμένων τιμών παραμέτρων όμβριας καμπύλης σύμφωνα με ΥΠΕΝ 2023

Η τελευταία αναβάθμιση του προγράμματος TLSolver 2024.1 με τον επιλυτή των Πλημμυρικών Αιχμών συμμορφώνεται πλήρως με τις επικαιροποιημένες όμβριες καμπύλες οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 22/09/2023. Επιπλέον, επιτρέπει τον υπολογισμό των σταθμισμένων τιμών των παραμέτρων της όμβριας καμπύλης με βάση τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ της λεκάνης. Δείγμα του τεύχους του επιλυτή μπορειτε να δείτε εδώ.


© 2023 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.